top of page
แองเคอ 1

บริการตรวจสอบอาคาร

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

การตรวจสอบอาคารคืออะไร?

            การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบโครงสร้างของอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคาร โดยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร 

            การตรวจสอบอาคาร เจ้าของอาคารจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ตรวจสอบอาคารผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารกับสำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการ เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และอุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคารให้อาคารมีสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารจัดส่งรายงานการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)

การตรวจสอบใหญ่
    การตรวจสอบใหญ่จะทำการตรวจสอบทุก 5 ปี 

การตรวจสอบประจำปี

    การตรวจสอบประจำปีจะทำการตรวจสอบในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่ประจำทุกปี

อาคาร 9 ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบอาคาร 

อาคารสูง

อาคารสูง

อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงอาคารวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าสำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

ที่นั่งห้องบรรยาย

อาคารชุมนุมคน

อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

โรงแรมห้าดาว

โรงแรม

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

อาคารโรงงาน

อาคารโรงงาน

โรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

อาคารสำนักงาน

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

โรงละครขนาดใหญ่

โรงมหรสพ

อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

อาคารอพาร์ทเม้น

อาคารชุด

ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว) ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

บอร์ด

ป้าย

ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

ผนังสีเหลือง

สถานบริการ

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบอาคารของบริษัทเรา

ส่งแผนงานการเข้าตรวจสอบอาคารและประสานงานกำหนดวันเข้าตรวจสอบอาคาร

ร่างรายงานสรุปผลการตรวจสอบอาคาร (กรณีที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคารจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบอาคาร ข้อบกพร่องตามกฎหมายและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของอาคารที่ตรวจพบให้กับทางผู้ว่าจ้าง)

จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ และหลักฐานเอกสารคำขอยื่นให้กับทางผู้ว่าจ้าง

ดำเนินการเข้าตรวจสอบอาคารในช่วงเวลาที่นัดหมายโดยทำการตรวจสอบอาคารพร้อมตรวจสมรรถนะอุปกรณ์ประกอบหลักของอาคาร

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบอาคารฉบับสมบูรณ์ 3 ฉบับ และลงนามโดย
ผู้ตรวจสอบอาคาร 

ติดตามเรื่องกับทางหน่วยงานราชการจนทราบผลการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานราชการ

ส่งแจ้งรายการเอกสารสำหรับจัดเตรียม รวมไปถึงแบบฟอร์มการยื่นเรื่อง

ภายหลังจากการตรวจสอบอาคาร

ยื่นรายงานผลการตรวจสอบอาคารฉบับสมบูรณ์ 2 ฉบับ
ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
(แบบ ร.1) (กรณีอาคารผ่านการพิจารณา)
ให้กับผู้ว่าจ้าง

bottom of page